Tin tức - Sự kiện

PHÒNG TỔ CHỨC - TÀI CHÍNH

1. Chức năng: Phòng Tổ chức – Tài chính có chức năng tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý, tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, công tác an ninh và bảo vệ chính trị nội bộ, hành chính, văn thư lưu trữ và công tác kế hoạch tài chính của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác tổ chức.

a) Nghiên cứu xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và quy chế làm việc:

- Tham mưu việc bố trí sắp xếp cán bộ, viên chức, người lao động (viết tắt là CBVCLĐ); đề xuất bổ sung kiện toàn bộ máy tổ chức; thực hiện công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBVC theo đúng quy định.

- Xây dựng Nội quy, Quy chế làm việc của Trường; chức năng, nhiệm vụ, quan hệ công tác của các đơn vị trực thuộc Trường.

b) Công tác quản lý cán bộ, viên chức, chế độ chính sách và công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật:

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ cán bộ viên chức, người lao động toàn Trường.

- Tham mưu thực hiện các chế độ chính sách, lương, BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm, hưu trí, giải quyết thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động.

- Cụ thể hoá tiêu chuẩn chức danh, xác định ngạch viên chức của Trường.

- Xây dựng kế hoạch, quy trình, phương pháp đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức, nhân viên theo quy định.

- Thực hiện công tác giao ước thi đua; tổ chức thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật trong Nhà trường.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho Cán bộ, viên chức, nhân viên Trường. Riêng việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho Giáo viên, Phòng chủ trì phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo – Khoa học để triển khai thực hiện.

c) Công tác thanh tra, bảo vệ chính trị nội bộ:

- Thực hiện công tác thanh tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến cán bộ, viên chức, nhân viên của Trường;

- Thực hiện công tác pháp chế, tổ chức bảo vệ chính trị nội bộ.

- Định kỳ, thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan theo quy định.

- Hướng dẫn CBVC Trường thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, thực hiện công khai đúng quy định.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

d)  Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ:

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý con dấu của Trường theo đúng quy định.

- Dự thảo, phát hành, theo dõi việc thực hiện các thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại các cuộc họp giao ban đến các đơn vị trong toàn Trường.

- Quản lý và duy trì các hệ thống lưu trữ hồ sơ văn phòng.

- Lập kế hoạch, sắp xếp các chuyến đi công tác của lãnh đạo và CBVCLĐ của Trường;

- Tham mưu công tác quan hệ đối ngoại của Trường;

- Thực hiện công tác lễ tân, đón tiếp các đoàn khách đến làm việc với Trường;

- Thực hiện tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của Bộ, UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan.

2.2. Công tác Tài chính

a) Quản lý tài chính, kế toán theo quy định hiện hành:

- Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy về tài chính để áp dụng và chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính.

- Quản lý sử dụng các nguồn vốn đúng quy định hiện hành của Nhà nước; thực hiện công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

- Tham mưu, đề xuất chi tiêu theo Luật Ngân sách nhà nước. Theo dõi và thực hiện công tác kế toán thống kê vật tư, tài sản, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu....và báo cáo Hiệu trưởng theo định kỳ.

b) Quản lý thu, chi tài chính hàng năm của Trường:

- Lập kế hoạch dự trù kinh phí hàng năm trình cấp có thẩm quyền xét duyệt; xây dựng kế hoạch phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí đúng quy định.

- Quản lý toàn bộ về thu, chi tài chính của Trường, đồng thời thực hiện thu- chi tài chính theo đúng chế độ hiện hành.

- Xây dựng phương án tự chủ tài chính nhằm đảm bảo tự chủ về tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hàng năm tham mưu ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường; thường xuyên rà soát nhằm kịp thời điều chỉnh bổ sung theo đúng quy định hiện hành.

- Thanh toán các hoá đơn, chứng từ để phục vụ kịp thời cho các hoạt động của Trường một cách có hiệu quả.

- Thanh toán tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp lương, các chế độ cho người lao động đúng kỳ hạn, đúng quy định.

- Thường xuyên cân đối nguồn thu - chi, tiết kiệm chi tiêu, đề xuất sử dụng nguồn vốn một cách hợp lý và có hiệu quả.

 - Căn cứ quyết định của Hiệu trưởng, thực hiện thanh toán theo chế độ của HSSV; thực hiện miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, học bổng.

- Thực hiện công khai, minh bạch tài chính đúng quy định.

c) Quản lý các quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền gửi kho bạc:

- Báo cáo quỹ tiền mặt, cập nhật hàng ngày theo biểu mẫu trình Hiệu trưởng.

- Thống kê, kiểm soát việc mua sắm sửa chữa, xây dựng trong Trường.

- Phối hợp trong công tác khảo giá, đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị; kiểm tra các hợp đồng kinh tế với khách hàng; theo dõi công nợ, đề xuất các ý kiến giải quyết, quản lý việc thực hiện các hợp đồng kinh tế.

d) Thực hiện thủ tục trích nộp, quyết toán có liên quan đến bảo hiểm xã hội và các cơ quan chức năng liên quan khác:

- Trích nộp đến cơ quan bảo hiểm xã hội các khoản: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…và quyết toán đúng theo quy định;

- Các thủ tục liên quan về thuế thu nhập cá nhân (nếu có) của cán bộ, giáo viên nhân viên;

- Thực hiện các chế độ có liên quan: ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng…theo đúng quy định.

  • Cùng chuyên mục