Tin tức - Sự kiện

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - KHOA HỌC

1. Chức năng: Phòng Quản lý Đào tạo – Khoa học có chức năng tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc xây dựng kế hoạch, quản lý hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác quản lý đào tạo.

a) Quản lý kế hoạch tuyển sinh và kế hoạch giảng dạy và học tập:

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nghề nghiệp hàng năm và dài hạn của Nhà Trường;

- Giúp Hiệu trưởng lập kế hoạch tuyển sinh hàng năm trình cấp trên phê duyệt; phối hợp với các trường, các địa phương để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh;

- Xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo theo từng năm, từng khóa học cho các lớp, các bậc đào tạo tại trường; có kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất;

- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu giáo dục nghề nghiệp; điều chỉnh chương trình đào tạo, giáo trình để phục vụ công tác đào tạo cho trường; kế hoạch thi kết thúc môn học, mô đun, thi học kỳxét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng, chứng chỉ theo quy định;

- Tổng hợp danh sách xét tuyển, trúng tuyển trình Hiệu trưởng ban hành quyết định mở lớp;

- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp;

- Phối hợp các khoa chuyên môn trong việc đề nghị phân công giáo viên, giảng viên dạy các môn học, mô đun trên cơ sở năng lực giáo viên, giảng viên; cân đối kế hoạch, tiêu chuẩn giờ dạy của từng giáo viên, giảng viên;

- Phối hợp với phòng Tổ chức – Tài chính xây dựng kế hoạch tuyển dụng và sử dụng giáo viên, giảng viên nhằm đảm bảo các môn học, mô đun, ngành nghề có đủ số lượng giáo viên, giảng viên đứng lớp; tỷ lệ học sinh/giáo viên theo quy định chung;

- Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép sổ lên lớp, hồ sơ giảng dạy; việc thực hiện nội quy lớp học, giờ giảng giáo viên, giảng viên;

- Phối hợp với các khoa tổ chức dự giờ giáo viên, giảng viên giảng dạy ít nhất 01 lần/năm nhằm đánh giá năng lực của giáo viên, giảng viên và mức độ tiếp thu của người học;

- Phối hợp khoa, phòng đơn vị liên quan xây dựng quy trình, quy chế, biểu mẫu, văn bản liên quan đến công tác quản lý thực tập tại doanh nghiệp;

- Thu thập thông tin của doanh nghiệp và học sinh, sinh viên về chất lượng, hiệu quả của đợt thực tập.

b) Thực hiện các công việc giáo vụ:

- Quản lý hồ sơ đầu vào, hồ sơ tốt nghiệp của Học sinh – Sinh viên (viết tắt HSSV);

- Lưu trữ hồ sơ HSSV trong suốt quá trình đào tạo (bằng văn bản và dữ liệu trong máy tính). Trích lục, chứng thực, sao y các văn bằng, hồ sơ HSSV theo chức năng quản lý và theo quy định của pháp luật;

- Quản lý, lưu trữ kết quả học tập của HSSV theo từng môn học, mô đun, bảng tổng kết kết quả học tập và rèn luyện từng học kỳ, năm học; kết quả thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp của học sinh, sinh viên;

- Thực hiện lưu trữ, trích lục hồ sơ đào tạo theo quy định.

c) Công tác thư viện:

- Thường xuyên cập nhật các tạp chí, tài liệu, sách chuyên ngành để phục vụ nhu cầu nghiên cứu và tham khảo của Cán bộ, Viên chức, Giáo viên, Nhân viên và HSSV Trường.

- Định kỳ tổ chức mua các loại sách, giáo trình, báo, tạp chí cho các đơn vị đã được Ban Giám hiệu duyệt;

- Thực hiện tin học hóa trong quản lý thư viện; sắp xếp sách, báo, tài liệu gọn gàng, sạch sẽ, khoa học; định kỳ giới thiệu tài liệu và sách báo mới cho người đọc.

- Thường xuyên trao đổi thông tin, tư liệu với các trường và đơn vị khác;

2.2. Công tác nghiên cứu khoa học

- Tham mưu Ban Giám hiệu trong việc quản lý và phát triển các hoạt động khoa học công nghệ, tổ chức hội nghị khoa học trong Nhà trường, nhằm tạo nên các sản phẩm công nghệ, giải pháp mới, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học tất cả viên chức, người lao động, HSSV để nâng cao chất lượng đào tạo cho Nhà trường;

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch cho hoạt động nghiên cứu khoa học của viên chức và HSSV;

- Khai thác các đề tài nghiên cứu khoa học và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề tài đó; thực thi quyền sở hữu trí tuệ;

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng các dự án hợp tác quốc tế của Trường theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu; đồng thời tìm kiếm và khai thác các nguồn tài trợ để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học;

- Hàng năm, lập kế hoạch và tổ chức các hội thi dành cho Giáo viên và HSSV: Hội thi thiết bị đào tạo tự làm các cấp, Hội thi tay nghề các cấp, Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp các cấp, thi sát hạch tay nghề, bậc thợ…

- Chủ trì trong việc đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm hằng năm đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV của Nhà trường.


  • Cùng chuyên mục