Tin tức - Sự kiện

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 25/03/2020  Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi bao gồm:

1.  Hội đồng Trường

2.  Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

3.  Các Phòng chức năng

- Phòng Quản lý Đào tạo – Khoa học;

- Phòng Tổ chức - Tài chính;

- Phòng Khảo thí và Công tác học sinh, sinh viên;

- Phòng Quản lý cơ sở vật chất.

4. Các Khoa chuyên môn

- Khoa Công nghệ thông tin – Đại cương;

- Khoa Công nghệ may, Du lịch, Nông lâm;

- Khoa Điện – Điện tử;

- Khoa Cơ khí.

5. Các cơ sở phục vụ đào tạo, dịch vụ, trung tâm

- Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông Vận tải Quảng Ngãi;

- Trung tâm Tuyển sinh, Việc làm và Dịch vụ.

Ngoài ra, tùy vào tình hình cụ thể theo từng giai đoạn của Trường mà có thể bố trí, sắp xếp, phát triển thêm các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc Trường khi có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luât.

6. Các Hội đồng tư vấn

7. Các Tổ chức Đảng, đoàn thể: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội.